موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا با جنون همسر، می‌توان از وی جدا شد؟

آیا با جنون همسر، می‌توان از وی جدا شد؟

بنابرِ ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هریک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است .

پیام بگذارید