موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا با ازدواج مجدد مرد بر اساس رای دادگاه، زن می تواند به وکالت از مرد خود را طلاق دهد؟

آیا با ازدواج مجدد مرد بر اساس رای دادگاه، زن می تواند به وکالت از مرد خود را طلاق دهد؟

اگر زن از تمکین نسبت به مرد خودداری کند و دادگاه اجازه دهد تا مرد همسر دیگری اختیار نماید، زن می تواند با استفاده از شرایط ضمن عقد نکاح خود را طلاق دهد؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده دی 26, 1395 توسط کارشناسان موسسه

خیر. در این فرض، زن نمی تواند با استفاده از شرایط ضمن عقد نکاح خود را طلاق دهد.

 بنا بر رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست. این وکالت به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده است.

پیام بگذارید