موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا با ازدواج مجدد مادر، حق حضانت فرزند از وی سلب می شود؟

آیا با ازدواج مجدد مادر، حق حضانت فرزند از وی سلب می شود؟

اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب میشود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا میگردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.

پیام بگذارید