موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا بانک ملزم است به شرطی که روی چک نوشته شده، توجه نماید؟

بر اساس ماده 3 قانون صدور چک، «… هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد».

پیام بگذارید