موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا بار اثباتی مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر به عهده شوهر است؟

آیا بار اثباتی مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر به عهده شوهر است؟

سوال شده فروردین 1, 1396 در اجرت المثل توسط تقی ز.

کدامیک از زن یا شوهر باید ثابت کنند که خانه داری زن در منزل شوهر مجانی انجام شده است نه با این هدف که در قبال آن در آینده پول دریافت کند؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 1, 1396 توسط کارشناسان موسسه

هرچند اصل برعدم تبرع اعمال اشخاص است، لیکن عرف وعادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهردارد. بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات نماید.

پیام بگذارید