موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اگر شکایت کیفری به منع تعقیب منجر شود، امکان تعقیب شاکی تحت عنوان افترا وجود دارد؟

آیا اگر شکایت کیفری به منع تعقیب منجر شود، امکان تعقیب شاکی تحت عنوان افترا وجود دارد؟

چنانچه شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایتی مطرح و امری را صراحتاً به وی نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت آن‌را به اثبات برساند به‌عنوان مفتری قابل مجازات نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/14     شماره رای نهایی: 9109970221401473
رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ز. فرزند الف. دایر بر افتراء موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهمه با این توضیح که نظر به اینکه متهمه خانم ز. علیه شاکی آقای م. شکایتی دایر بر فریب در ازدواج مطرح که آقای م. خود را کارمند معرفی و بعداً مشخص گردیده که ایشان کارمند نبوده و بدین لحاظ شکایت فریب در ازدواج را مطرح که طی صدور قرار منع پیگرد در مورخه 13/04/91 دادیار محترم شعبه سوم همین دادسرا با توجه به ارائه گواهی از ناحیه اداره مربوطه که آقای الف. کارمند قراردادی اداره اوقاف می‌باشد اقدام به صدور قرار فوق نموده که بدین لحاظ نیز متعاقب آن آقای م.الف. اقدام به شکایت افتراء علیه خانم ز.چ. می‌نماید. لذا دادگاه با مطالعه جمیع اوراق پرونده دفاعیات وکیل محترم متهمه را به‌موجب تحقیقات در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی موجه تشخیص، هر چند که قید کلمه کارمند به هر فردی که در اداره‌ای و یا شرکتی مشغول بکار می‌باشد اطلاق می‌گردد ولیکن از فحوای محتویات پرونده چنین برمی‌آید که در مراحل اولیه خواستگاری مراد از کارمند بودن از نظر شاکی همان مشغول به‌ کار به هر صورتی در اداره اوقاف بوده و از نظر متهمه کارمند رسمی بودن آقای الف. بوده که در همان مراحل اولیه این موضوع مکتوم مانده به همین دلیل می‌باشد که متعاقب آن آقای الف. به دفترخانه مراجعه و درخواست اضافه نمودن توضیح در ملاحظات را می‌نماید که شاکی آقای الف. به این موضوع اقرار دارد و همان‌گونه که وکیل محترم متهمه در لایحۀ تقدیمی درج نموده حسب نظریه مشورتی ادارۀ حقوقی چنانچه شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایتی مطرح و امری را صراحتاً به وی نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت آن‌را به اثبات برساند به‌عنوان مفتری قابل مجازات نیست. بنابراین دادگاه با قبول دفاعیات و موجه بودن دلایل از ناحیه وکیل متهمه به لحاظ عدم احراز سوءنیت و فقد عنصر معنوی و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت وی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران- ضیغمی کاشانی


رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 1061مورخ 11/9/91 صادرشده از شعبه 1153 دادگاه جزایی تهران که به‌موجب آن حکم بر برائت خانم ز.چ. ازاتهام افتراء اصدارگردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و دادنامه موافق موازین قانونی اصدار یافته و اینکه در این مرحله از دادرسی اعتراض مؤثری که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را موجب شود به‌عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
 علیخانی – نیک نژاد

پیام بگذارید