موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اگر شخصی از حساب خود به حساب شخص دیگری وجه انتقال دهد، قابل مطالبه است؟

آیا اگر شخصی از حساب خود به حساب شخص دیگری وجه انتقال دهد، قابل مطالبه است؟

در این رابطه، با استناد به ماده 265 قانون مدنی دو رأی مختلف وجود دارد. اما یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر، انتقال وجه را اولا؛ اماره عدم تبرع و عدم مدیونیت و ثانیا؛ قابل استرداد دانسته است.

پیام بگذارید