موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اگر زوجه بدون دریافت حقوق مالی به طلاق رضایت دهد، می‌تواند به طور جداگانه برای آن اقدام کند؟

آیا اگر زوجه بدون دریافت حقوق مالی به طلاق رضایت دهد، می‌تواند به طور جداگانه برای آن اقدام کند؟

بنابرِ ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

پیام بگذارید