موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اگر رشوه دهنده قبل از كشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از مجازات معاف خواهد شد؟

آیا اگر رشوه دهنده قبل از كشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از مجازات معاف خواهد شد؟

بنابرِ تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از كشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی كه بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

پیام بگذارید