موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا امکان توقیف اموال منقول در محل سکونت و محل کار محکوم علیه وجود دارد؟

آیا امکان توقیف اموال منقول در محل سکونت و محل کار محکوم علیه وجود دارد؟

وقتی محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص باشد، اصل بر این است که وسایل و اثاثیه و اموال آن متعلق به محکوم به محکوم علیه است؛ زیرا عرف و عادت بر این است که اموال خود را نگهداری می کنند. بر این اساس، توقیف اموال در این دو محل امکان‌پذیر است.

پیام بگذارید