موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اموال شرکت در قبال بدهی مدیران آن قابل توقیف است؟

آیا اموال شرکت در قبال بدهی مدیران آن قابل توقیف است؟

بنابر نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۷/۹۳/۷ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

نظر به این که مطابق مادّه 583 قانون تجارت، شرکت‌هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) می‌باشد و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت‌ها متعلق به شرکت می‌باشد و نمی­توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه … که در این صورت مطابق مقررات، می‌توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت نمود، البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ‌لهم می‌باشد.

قانون تجارت :

ماده ۵۸۳ – کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

پیام بگذارید