موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اموالی که به زوج از طریق ارث رسیده، مشمول شرط تنصیف دارائی زوج است؟

آیا اموالی که به زوج از طریق ارث رسیده، مشمول شرط تنصیف دارائی زوج است؟

اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته، مشمول شرط تنصیف دارائی زوج نیست.

……………

رای دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی خانم ف.و.چ. نسبت به دادنامه شماره 1559-92 مورخ 13/12/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم  رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی‌باشد النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده قانوناً مکلف گردیده که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقداً در حق زوجه پرداخت نماید در پرونده حاضر حسب دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر گردیده که زوج مهریه مافی‌القباله را با احتساب آن به نرخ روز و همچنین حسب نظریه کارشناس مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت نحله و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 10/11/89 لغایت سال 91 و نیز از ابتدای سال 92 لغایت پایان ایام عده زوجه ماهیانه مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت نفقه قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به عدم اجرای شرط تنصیف دارائی زوج و قلت میزان نفقه معینه می‌باشد که هیچ یک وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به غیر از اموال موروثی زوج که با فوت پدرش در دوران زوجیت به ایشان به ارث رسیده هیچ اموال دیگری که زوج در دوران زوجیت خود با زوجه به دست آورده باشد تعرفه ننموده و اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته اموال محصله در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده باشد محسوب نمی‌گردد تا مشمول شرط تنصیف دارائی زوج محسوب و در مقام اجرای این شرط، زوجه فرجام‌خواه ذی حق در این اموال بوده باشد بنابراین موجبات اعمال و اجرای شرط مذکور فراهم نبوده و عدم اجرای آن خدشه‌ای بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نمی‌سازد و همچنین میزان نفقه استحقاقی زوجه فرجام‌خواه توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین و در دادنامه بدوی مورد و لحاظ قرار گرفته و رقم معینه مبلغ متناسب و متعارفی محسوب بوده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نمی‌باشد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد بنا به مراتب اشعاری ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی

پیام بگذارید