موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا امضای چک وعده دار توسط فردی غیر از صاحب چک جرم است؟

آیا امضای چک وعده دار توسط فردی غیر از صاحب چک جرم است؟

به نظر می رسد نظریه مشورتی زیر،

که عدم تطابق امضا در چک وعده دار را فاقد وصف کیفری دانسته است، ناظر به جایی باشد که خود صاحب چک امضایی متفاوت از امضای معرفی شده خود به بانک را روی چک انجام دهد. اما اگر فردی دیگر غیر از صاحب چک امضا نماید ( یا وکالت برای انجام این امر نداشته باشد به گونه ای که این وکالت و امضای وکیل به بانک معرفی نشده باشد)، این امر جدا از آن که مسئولیت حقوقی چک در هر صورت با صاحب حساب چک می باشد، امکان شکایت و تعقیب کیفری صاحب حساب و امضا کننده چک نیز توسط دارنده آن وجود دارد. در این فرض، اگر صاحب حساب نیز به هنگام صدور چک اطلاع داشته و با امضاء کننده تبانی کرده باشد، می تواند به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار گیرد.

بر این اساس، امضا و صدور چک فردی دیگر بدون اطلاع او، ارتکاب جرم جعل می باشد. اما صدور همین چک مجعول به‌ عنوان چک خود و در ازای خرید کالا یا خدمات، علاوه بر جعل، واجد جرم کلاهبرداری نیز خواهد بود، زیرا دیگری را به امور واهی امیدوار کرده است. لذا هر دو مجازات قابل اعمال می باشد.

پیام بگذارید