موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا افزایش خواسته در دعاوی حقوقی امکان‌پذیر است؟

شخصی جهت انجام پروژه ای قرارداد منعقد می‌کند. قبل از شروع کار بعنوان دستمزد یک ماشین و چندفقره چک دریافت می‌کند. اکنون پروژه منتفی شده است. وی دادخواست مطالبه وجوه دریافتی (چک) را تقدیم دادگاه کرده است، اما از ذکر ماشین به عنوان خواسته غفلت شده است. آیا با توجه به این‌ که خواسته ناشی از یک منشا است، امکان دارد آن را افزایش داد یا نیازمند دادخواست جداگانه است؟

وکالت حقوقی افزایش خواسته چک

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 4, 1395 توسط کارشناسان موسسه

به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی حقوقی خواهان می تواند خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است.

طبق نص قانون افزایش خواسته مشروط به سه شرط است:

1-تا پایان اولین جلسه دادرسی به این امر اقدام شود.

2-قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مربوط باشد بنابراین اگر خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی، مبلغ مشخصی را خواسته باشد نمی تواند مبلغی را نیز بابت اجرت المثل ملک دیگر خود که همان خوانده غصب کرده است به آن اضافه کند و این امر مستلزم اقامه دعوای جدید است.

3- منشا قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد؛ در نتیجه چنانچه خواهان در دعوای اجر ت المثل ملکی مبلغی را خواسته باشد نمی تواند به عنوان افزایش خواسته مبلغی را نیز به عنوان خسارات وارده به ملک به آن بیفزاید. در حقیقت منشأ خواسته نخست، غصب و منشا خواسته دوم اتلاف است.

روشن است که افزایش خواسته نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با اعلام شفاهی در جلسه دادرسی و یا تقدیم لایحه به دادگاه انجام می شود. در این مورد قابل توجه است که با افزایش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید افزایش می یابد بنابراین دادگاه می تواند خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم کند. مابه التفاوت هزینه دادرسی نیز می بایست پرداخت شود و خسارات دادرسی نیز نسبت به خواسته افزایش می یابد و از آن پس قابل مطالبه است. قابلیت شکایت از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید تعیین می شود.

پیام بگذارید