موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اعلام وکلا مبنی بر این‌که مبلغ حق‌الوکاله طبق تعرفه است، کفایت می کند؟

آیا اعلام وکلا مبنی بر این‌که مبلغ حق‌الوکاله طبق تعرفه است، کفایت می کند؟

اعلام این‌که مبلغ حق‌الوکاله طبق تعرفه است، در حکم تعیین حق‌الوکاله در وکالت‌نامه می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/12/18     شماره رای نهایی: 9209970955300326

رای بدوی

نظر به این‌که وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن، چنانچه وکلا مطابق ماده مزبور مبادرت به تعیین حق‌الوکاله و درج آن در وکالت‌نامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال ننمایند، وکالت آنها با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، و از آنجا که دادخواست توسط وکیل فوق به دیوان تقدیم شده و رعایت موارد فوق نشده، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری ـ عبدالهی


رای دادگاه تجدید نظر

 در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل شکات، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و با عنایت به ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم چنین استنباط می‌شود که اعلام این‌که مبلغ حق‌الوکاله طبق تعرفه می‌باشد در حکم تعیین حق‌الوکاله بوده و از طرفی ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبلغ هزینه دادرسی را در شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مشخص گردانیده و با توجه به صراحت بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان تمبر مالیات‌ها را در دعاوی و شکایات غیر مالی مشخص کرده است، لذا تعیین میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه به لحاظ غیر مالی بودن خواسته و شکایت ضروری می‌باشد؛ علی‌هذا بنا به جهات فوق تجدیدنظرخواهی مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته صادر و مقرر می‌دارد پرونده متشکله جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادر‌کننده قرار ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری

پیام بگذارید