موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا اظهارات مامورین انتظامی برای اثبات وقوع جرم در دادگاه کافی است؟

آیا اظهارات مامورین انتظامی برای اثبات وقوع جرم در دادگاه کافی است؟

اظهارات مامورین انتظامی صرفاً به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثباتی وقوع جرم است.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/17شماره رای نهایی: 9209970269700210

رای دادگاه تجدید نظر

به موجب دادنامه شماره 500111 مورخ 12/2/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 رودهن آقای س.ح. فرزند م.، 20 ساله، به دلیل سرقت مبلغ پنج هزار و سیصد تومان از صندوق صدقه ای که توسط کمیته امداد در سطح شهر قرارداده است با وصف رضایت رئیس محترم کمیته امداد رودهن به استناد مواد 48 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است .
محکوم علیه بدوی اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض را وارد تشخیص می دهد زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخوانده مرتکب سرقت شده است. بدین بیان که غیر از گزارش مأمورین محترم انتظامی و اظهارات آنها که به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثبات می¬باشد، هیچ مطلب دیگری که بتواند در امر احراز درستی مراتب اعلامی از سوی مامورین محترم مورد بهره‌برداری قرار گیرد، در پرونده وجود ندارد و تحقیقات مفصل و مکرر از متهم هم منجر به کشف دلیل اثبات جرم سرقت نگردیده است. علی هذا صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه از تاریخ 23/12/1391 تاکنون در زندان مانده و بدین ترتیب عملاً مجازات شده است، نظر به اینکه ترتب عقاب و کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و صرف گزارش مأمورین محترم نمی¬توان افراد جامعه را مجرم تلقی نموده و به تحمل کیفر مجبور کرد. به استناد اصل ارزشمند 37 قانون اساسی و تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای س.ح. فرزند م. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

پیام بگذارید