موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا استفاده از تصویر بی حجاب در صفحات شخصی که برای سایرین نیز قابل دسترسی است، جرم می باشد؟

آیا استفاده از تصویر بی حجاب در صفحات شخصی که برای سایرین نیز قابل دسترسی است، جرم می باشد؟

نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 قانون مجازات اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود، فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی، دادگاه باید به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت صادر نماید.

پیام بگذارید