موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

آیا ازدواج با دختر غیر بالغ مجاز است؟

آیا ازدواج با دختر غیر بالغ مجاز است؟

بنابرِ ماده1041 قانون مدنی، نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. در تبصره این ماده آمده است: عقد نكاح قبلا از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.

به لحاظ کیفری نیز، بنابرِ ماده 50 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي شود.

تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.

پیام بگذارید